Illustrasjon av munnbind

Arrangement og bruk av munnbind

Publisert:

Nye forskriftsfestede tiltak tredde i kraft fra natt til onsdag 15. desember. Tiltakene gjelder inntil videre i fire uker, men regjeringen utelukker ikke at det kan bli behov for ytterligere innstramninger.

Publisert: 15. desember 2021. Foto fra Unsplash.

Den nye forskriften har skapt usikkerhet rundt hvorvidt det er påkrevet at publikum bruker munnbind når de sitter på faste, tilviste plasser.

Via Kulturdepartementet har vi fått et oppdatert svar fra Helse-og Omsorgsdepartementet:

  • Det er påbud når publikum sitter hvis det ikke er minst 1 meters avstand til andre.
  • Ikke et generelt påbud når publikum sitter med minst 1 meters avstand.
  • Påbudet blir da relevant for eksempel der annethvert sete benyttes på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.
  • Påbudet blir også relevant når man beveger seg inn, ut og i pauser.
  • Påbudet gjelder uansett ikke når man «inntar mat eller drikke sittende», jf § 16 sjette ledd.

Kommentar fra Norske kulturhus

Dette betyr at hvis dere benytter annethvert sete så må publikum benytte munnbind, også når de sitter i setet (men ikke når de drikker/spiser).

Med dagens begrensning på 50 personer i sal kan dette løses ved å benytte hvert tredje sete, slik at det er minst en meter mellom hver person. Dermed slipper publikum å sitte med munnbind på under forestilling.

Vi ser likevel at dette kan skape utfordringer når antall i sal øker, men skisserer dette som en mulighet for de som har store saler og gjennomfører arrangement for 50 personer i denne perioden.

Arrangementer og sammenkomster

Vi har markert de forskriftsfestede tiltakene som i størst grad berører konsert- og kulturhusene. Under enkelte av punktene kommer vi med kommentarer og oppdateringer fra KUD og HOD om hvordan disse skal forståes.

Det anbefales å redusere antall nærkontakter. Mer tid bør brukes hjemme. Det betyr at en også må begrense antall besøk, begrense sosiale sammenkomster og arrangementer en deltar på (nytt). Det anbefales også å unngå bruk av kollektivtrafikk for å komme deg til arrangement (nytt).

Hentet fra regjeringen

-Maksimalt 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler. Utendørs kan man være maksimalt 50 personer.

-Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer innendørs og utendørs. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement, se nedenfor.

-Maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser (nytt).

-På utendørs offentlig arrangement: Inntil 100 personer uten faste, tilviste plasser og inntil 200 x 3 med faste, tilviste plasser (nytt).

-Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.

-På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

-Arrangører skal sørge for en oversikt over hvor det enkelte publikum eller gjest sitter ved offentlige arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt).

-Skjenkestopp på arrangementer med skjenkebevilling, inne og ute (nytt).

-Munnbind påbys også innendørs på arrangementer (nytt).

-Ved kirkevandring i kristne trossamfunn kan nye deltakere slippes inn kontinuerlig når noen går ut. Tilsvarende untak vil bli gitt for viktige høytider for andre trossamfunn dersom smittesituasjonen gjør det nødvendig med fortsatt strenge tiltak (nytt).

Arkiv