Innkalling til årsmøtet

Publisert:

Velkommen til fysisk årsmøte 27. september, under første dag av fagkonferansen på Hamar kulturhus. 

Hva er egentlig årsmøtet? Det er organisasjonens høyeste myndighet – dere er Norske kulturhus’ høyeste myndighet.

I henhold til våre vedtekter skal årsmøtet holdes hvert år, tid og sted som fastsettes av styret til Norske kulturhus.

Viktig for deg som ønsker å delta på årsmøtet:

  • Forslag som skal behandles av årsmøtet skal være styre i hende senest 1 måned før årsmøtet. Fristen blir derfor 27. august og du kan sende innspill til administrasjonen ved post@kulturhus.no
  • Fullstendig sakliste sendes ut senest 2 uker før årsmøtet. Dette kommer innen 13. september.
  • Årsmøtet behandler kun saker oppført på saklisten. Ønsker du å løfte en sak må dette gjøres innen 27. august.
  • Alle kulturhus-medlemmer som har innbetalt medlemskontingent senest 1 måned før årsmøtet har stemmerett.
  • Hvert medlemshus har en stemme.
  • Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
  • Årsmøtet er åpent for observatører uten stemmerett, og vi ønsker alle deltagere på årsmøtet velkommen.
  • Årsmøtet avgjør i hvert tilfelle tale/og eller forslagsrett.

Spørsmål? Ta kontakt med administrasjonen ved daglig leder, Nina Hodneland. 

Hvem har bestemt dette? Det har dere medlemmer, og det er nedfelt i vedtektene til Norske kulturhus. Vedtektene finner dere her. 

Agenda

1. Velge møteleder.

2. Velge referent og to representanter til å

signere protokoll.

3. Godkjenne innkalling og dagsorden.

4. Behandle styrets

årsberetning/årsmelding

5. Behandle organisasjonens regnskap

med revisjonsberetning.

6. Behandle innkomne forslag

7. Vedta strategi og handlingsplan

8. Vedta medlemskontingent og budsjett.

9. Velge et styre bestående av fem medlemmer og tre varamedlemmer, og

blant styrets fem faste medlemmer:

a. Velge leder for ett år av gangen

b. Velge to styremedlemmer for fire år, samt tre varamedlemmer for

to år

10. Velge valgkomite på tre medlemmer.

11. Oppnevne revisor.

Arkiv