KLAGESAK FORSIDE

Klagefristen for tilbakebetaling går ut denne uken

Publisert:

Staten krever at 34 kommunale kulturhus og kinoer må tilbakebetale til sammen 18 millioner kroner i kompensasjonsstøtte som de fikk innvilget våren 2020. For de fleste husene går klagefrist ut denne uken.

Oppsummering: To av tre kulturhus har ikke hatt mulighet til å søke på kompensasjonsordningen (for arrangører), da de er kommunale enheter.

KF (kommunale foretak) fikk innvilget sine søknader, men fikk i uke 45 varsel om krav om tilbakebetaling. I uke 52 mottok disse det endelige «omgjøring av vedtak om kompensasjon – krav om tilbakebetaling».

Husk at dere må klage på «omgjøring av vedtak om kompensasjon – krav om tilbakebetaling» dersom dere mener kravet er feil. Klage på «varsel om tilbakebetaling» er ikke tilstrekkelig. 

Flere av KF’ene som mottok varsel om krav uke 45 sendte en uttalelse/klage på dette.

I uke 51 og 52 mottok kulturhusene det formelle krav om tilbakebetaling.

Dersom dere ønsker å klage på dette vedtaket, må dere gjøre det innen fristen på tre uker. Dette gjelder uavhengig av om dere allerede sendte en klage/uttalelse i forbindelse med varselet.

Er det i det hele tatt noen av kulturhusene som omfattes av kompensasjonsordningen for arrangører?

Ja, AS (aksjeselskap) og IKS er selvstendige rettssubjekter, og altså ikke rettslig sett en del av kommunen. De kan derfor søke og motta kompensasjon i ordningen, forutsatt at de andre vilkårene i ordningen er oppfylt.  

Hva kreves tilbake for KF’ene?

Kravene gjelder utbetalinger som ble gjort til KF’er i første runde av kompensasjonsordningen, det vil si da kun arrangører ble omfattet.

Hvorfor kreves midlene tilbake?

Norske kulturhus har bedt om en juridisk vurdering fra advokatfirmaet BingHodneland DA, for å få en tilbakemelding på om kravet om tilbakebetaling er holdbart.

Svaret er vel: Ja, og nei.

BingHodneland skriver:

«Det følger av forskriften 3. april 2020 § 2 første ledd at den som kunne søke måtte være «arrangører som i hovedsak formidler eller gjør kunst og kultur tilgjengelig for allmennheten» vilkåret har vært forstått slik at mer enn 50 % av arrangørens omsetning skal relatere seg til kulturaktiviteter. I tillegg må søkeren oppfylle vilkårene i § 2 første ledd bokstav a)-f).

Det følger av kommuneloven § 9-1 andre ledd at kommunale foretak er en del av kommunen. Det betyr at KF ikke er et selvstendig rettssubjekt, selv om det her at eget styre og egne vedtekter. Konsekvensen av dette er at et KF som sådan ikke kan ha rettigheter og plikter, og det er kommunen i siste instans som er part i de avtalene som foretaket inngår, og som er ansvarlig for de forpliktelser som foretaket pådrar seg. I vår sammenheng betyr det at når KF har søkt om kompensasjon, er det egentlig kommunen som er søker. Med dette som utgangspunkt, vil det være kommunen som er den som skal vurderes opp mot om vilkåret om en er en arrangør som i hovedsak formidler eller gjør kunst og kultur tilgjengelig for allmennheten.»

Vår vurdering er at det med dette er det vanskelig å argumentere for at vilkåret egentlig var oppfylt. Men som vi straks skal se, gir ikke det nødvendigvis grunnlag for at Kulturrådet har rett til å omgjøre sitt vedtak og kreve kompensasjonen tilbakebetalt».

Hva gjør KF’ene nå, eller hva bør KF’ene gjøre?

Det er selvsagt opp til hvert enkelt kulturhus, men som medlemsorganisasjon har vi fått en juridisk vurdering av situasjonen. På bakgrunn av den ønsker vi å komme med noen generelle råd dere eventuelt kan benytte dersom dere velger å klage på krav om tilbakebetaling.

BingHodneland skriver:

«Vår anbefaling er at en gir merknader til varslet der en gjør gjeldende at KF’ene var i god tro, og at eventuell urettmessig støtte utelukkende skyldes feil hos Kulturrådet som ikke er rimelig å belaste KFene med nå så lang tid etter pengene er utbetalt, og hvor pengene har gått til å unngå permitteringer mv.

Selv om vi ikke kan garantere at Kulturrådet vil unnlate å fatte et omgjøringsvedtak, er vår vurdering at det er viktig å inngi merknader av «politiske» grunner slik at en eventuelt kan bringe det opp på et høyere nivå for å vise urimeligheten som dette innebærer».

Denne juridiske vurderingen er gitt av BingHodneland. Dersom ditt kulturhus ønsker bistand fra dem med å utforme et eget klagebrev ol. kan advokat Camilla Fiskevoll kontaktes direkte:  cfi@binghodneland.no

Norske kulturhus presisere at dette eventuelt er et oppdrag hvert enkelt kulturhus individuelt faktureres for.

Bruk gjerne KS sitt juridiske notat ved klage

Norske kulturhus Film & Kino og KS har samarbeidet tett i denne saken. KS har utebarveidet et juridisk notat, som dere kan benytte ved en eventuell klage.

Kommunene (eller kulturhuset direkte) vil ved henvendelse til KS kunne få tilsendt deres juristers vurdering. Kortversjon: KS mener det er god grunn til å klage inn vedtaket. Kontakt gjerne Line Anni Solbakken i KS direkte for å få tilgang til notatet.

Kan Kulturrådet omgjøre vedtaket?

BingHodneland skriver:

«Det følger av forskriften av 3. april 2020 § 9 at dersom en søker gir ufullstendige eller feilaktige opplysninger i søknaden om kompensasjon, og dette medfører at det utbetales uberettiget eller for høy kompensasjon, kan den helt eller delvis kreves tilbake.

Vilkåret for at bestemmelsen skal komme til anvendelse er at søker har gitt «uriktige eller feilaktige opplysninger». Slik vi forstår forskriftens § 9, er denne satt inn for å hindre misbruk av kompensasjonsordningen ved at aktører oppgir feilaktige eller ufullstendige opplysninger, og dette medfører uberettiget utbetaling av kompensasjon.

Etter vår vurdering kan det stilles spørsmål ved om KFene kan beskyldes for dette på søknadstidspunktet, gitt at de formelt sett oppfylte vilkårene etter forskriften, selv om en vel er i rettsvillfarelse med hensyn til tolkningen av vilkåret minst 50 % kulturaktivitet gitt at KF ikke er eget rettssubjekt.

Slik vi har forstått det, forelå det ikke forelå opplysninger eller veiledere som tilsa at KF ikke var omfattet av ordningen. Videre innvilget Kulturrådet søknaden deres vel vitende om at det dreide seg om kommunale foretak.

Etter vår vurdering tyder faktum i saken, på at KF i god tro har benyttet seg av kompensasjonsordningen, de er blitt tilkjent støtte, og så har forvaltningsorganet i etterkant erkjent at de i starten av saksbehandlingen av slike saker ikke tolket forskriftens vilkår riktig. Etter vår vurdering kan det argumenters for at det er en saksbehandlingsfeil fra Kulturrådets side, og ikke en opplysningsfeil hos søker, og at denne saksbehandlingsfeilen ikke gir Kulturrådet omgjøringsadgang.  

Dette er en ekstraordinær situasjon, og det er gode argumenter for at det ikke foreligger rett til å omgjøre tildelingsvedtaket og kreve tilbakebetaling av pengene. Men vi kan selvsagt ikke garantere at dette blir utfallet gitt at KF strengt tatt er en del av kommunene, jf. Punkt 1 ovenfor».

Kommer Kulturrådet til å avvise søknader fra KF for runde 2 (mai – august) og senere perioder?

Svaret er, forvirrende nok både ja og nei. Du blir avvist dersom du søker om kompensasjon som arrangør. Du kan få innvilget kompensasjon dersom du søker som underleverandør.

Kulturhusene har i perioden juni –august fått innvilget støtte i egenskap av å være underleverandør i henhold til forskriften av 16. juli 2020 § 5.

For underleverandører oppstilles det ikke noe krav om hovedvirksomhet innen formidling av kunst og kultur, slik som for arrangører, så BingHodnelands foreløpige vurdering er at utfallet i de varslede sakene ikke vil være avgjørende i forhold til den støtte som KF har fått som underleverandører.  

Kommunale kinoer og kulturhus som leier ut lokaler, vil kunne søke kompensasjon dersom de andre vilkårene er oppfylt. Begrunnelsen er at det ikke er krav om at underleverandører «i hovedsak» skal drive med formidling av kunst og kultur.

Jeg er KF, og har søkt om kompensasjon som underleverandør, men likevel fått avvist min søknad for perioden mai – august.

Norske kulturhus ber alle KF som har søkt om kompensasjon som underleverandør (utleie av scene), men fått sin søknad avslått eller avvist om å kontakte nina@kulturhus.no slik at vi kan kartlegge dette og følge opp.

Arkiv