Manglende forutsigbarhet i stim.ordningen

Publisert:

Regjeringen innførte i oktober 2020 en stimuleringsordning som hadde som mål å skape økonomisk forutsigbarhet, men endret behandlingsprinsipp hos Kulturrådet setter nå en hel bransje i fare.

Publisert: 13. april 2021. Illustrasjonsfoto: Kilden teater – og konserthus v/ Lars Gunnar Liestøl.

Ordningen hadde til hensikt å stimulere hele verdikjeden, det vil si arrangør, kunstnerisk medvirkende og alle underleverandører knyttet til et kulturarrangement. Ordningen traff godt og ga den forutsigbarheten som var nødvendig for å holde hjulene i gang og folk i arbeid. Ordningen var ikke rettighetsbasert, men forutsigbarheten for søkerne ble sikret ved at rammen ble justert, slik at alle arrangementer som tilfredsstilte kriteriene fikk tildeling.

I forbindelse med lansering av ordningen i 2020 ble det varslet at et eventuelt budsjettunderskudd ville bli håndtert ved forholdsmessig avkortning av tildelingene. Dette prinsippet innebar at søkerne hadde visshet for at de ville få tildeling så lenge arrangementet tilfredsstilte kriteriene. Risikoen var redusert til mulig avkortning, som ville bli fordelt forholdsmessig på alle mottakerne. Dette var et solidarisk prinsipp, som det ikke ble nødvendig å praktisere da ordningen ble fullfinansiert.

Gjentatte løfter om forutsigbarhet

Det har vært regjeringens intensjon å videreføre denne ordningen til og med 30. juni 2021. Kulturministeren har gjentatte ganger forsikret aktørene i markedet om at forutsigbarheten i ordningen vil bli opprettholdt. Det er heller ikke gjort endringer i forskriften som skulle tilsi endret tildelingspraksis, bortsett fra begrensing av artisthonorarer.

Norsk kulturråd la lørdag 10. april ut en offentlig liste over de tildelinger som er gjort for den første av 4 tildelingsperioder for våren 2021. Listen viser at en lang rekke sentrale aktører har fått avslag på et flertall av sine arrangementer, selv om arrangementene tilfredsstiller kriteriene for tildeling. Det gis i hovedsak enten avslag eller full tildeling.

Kulturrådets behandling avdekker nå at en for 2021 har endret behandlingsprinsippene. De skriver følgende på sin hjemmeside:

«Stimuleringsmidlene for perioden 1. januar til 30. juni 2021 bevilges i fire omganger, og den totale rammen for hele perioden er 400 millioner kroner. Det kom inn rundt 700 søknader på 500 millioner kroner til første søknadsfrist, og Kulturrådet har bevilget i underkant av 200 millioner kroner i denne runden. Det gjenstår dermed rundt 200 millioner kroner til fordeling i de neste rundene. Arrangementene som har fått tilskudd i denne runden fordeler seg over hele perioden.

I behandlingen har Kulturrådet tatt hensyn bl.a. til geografisk spredning, til et mangfold av kulturuttrykk, og til hvorvidt arrangementet det søkes om oppleves som tilgjengelig og relevant for publikum. Kulturrådet tar også hensyn til om planene for arrangementet er realistiske i lys av smittevernsituasjonen. I tillegg tas det hensyn til fordelingen som ble gjort i stimuleringsordningen høsten 2020 slik at det totalt sikres en god spredning blant tilskuddsmottakerne.»

Dette har medført at bransjen nå sitter med en svært uforutsigbar ordning, hvor det ikke er mulig for den enkelte virksomhet å forutsi resultatet.

Da ordningen først ble søkbar i mars, og skal dekke perioden 1. januar – 30. juni, sier det seg selv at dette er dramatisk da avslagene også omfatter godkjennbare arrangementer som allerede er gjennomført. Vi ser videre at samme konsert godkjennes i en by og avvises i en annen. Dette avdekker både mangel på likebehandling og manglende forståelse for at turneer må henge sammen. Mange turneer vil bli avlyst, selv om de kan ha fått tildeling enkelte steder. Tilsvarende får enkelte kulturarenaer full uttelling, mens andre får ingenting. Det innebærer i praksis at noen utvalgte får grønt lys for fortsatt drift, mens andre får signal om å stenge. Det er ut fra tildelingslisten ikke mulig å gjenkjenne noe gjennomgående prinsipp for tildeling/avslag.

Ordningens utvikling samsvarer ikke med de politiske målene

Norske kulturhus finner ingen støtte i forskriften, eller forarbeidene, for å innføre et prinsipp om å nedprioritere aktører som har fått tildelinger i 2020, slik Kulturrådet nå anfører at de har gjort. Et slikt forvaltingsprinsipp setter i praksis seriøse kulturaktører, som lojalt har fulgt opp regjeringens politikk i 2020 og holdt hjulene i gang, på bar bakke i 2021.

Norske kulturhus oppfatter at denne utviklingen ikke er i samsvar med de politiske målene for ordningen og ber om at en fra politisk nivå:

• snarest vurderer å justere rammen, slik det ble gjort i 2020

• umiddelbart avviser prinsippet om at tildeling i 2020 skal påvirke grunnlaget for tildeling i 2021.

Videre vil vi anbefale at Kulturrådet pålegges å fordele de midlene som er i rammen nå og ikke holder tilbake halvparten til lenger ut på våren.

Den reduserte forutsigbarheten medfører at aktørene ikke lenger kan påta seg økonomiske forpliktelser før søknadene er ferdigbehandlet. Da sier det seg selv at det er svært uheldig med en søknadsfrist 1. juni med forventet tilbakemelding samtidig som ordningen avsluttes 30. juni.

Arkiv