Viktige søknadsfrister Kulturrådet

Publisert:

Her samler vi de viktigste fristene som er relevante for kulturhusene fremover.

Arrangørstøtte musikk: 02. desember

Arrangørstøtte musikk er rettet mot arrangører av offentlige konserter i Norge. Ordningen skal stimulere til økt profesjonalitet i formidling av konserter og til å utvikle og opprettholde arrangører i hele landet som på sitt vis bidrar til å formidle. Målgruppen er konsertarrangører i Norge med et offentlig konserttilbud. Privatpersoner, private institusjoner, offentlige institusjoner og andre virksomheter kan søke. Søkere kan ha ulike organisasjonsformer.

ARENA – tilskuddsordning for bygg og infrastruktur: 02. desember

Ordningen skal bidra til at det profesjonelle prosjektbaserte kunst- og kulturfeltet i hele landet innen billedkunst, scenekunst, musikk, litteratur, tverrkunstneriske uttrykk og det frie kulturvernet har tilrettelagt, bærekraftig og hensiktsmessig infrastruktur for produksjon, formidling og faglig utvikling.

Det kan søkes om tilskudd til nybygg, ombygging, oppgradering og tilpasning av eksisterende lokaler og infrastruktur, tekniske fasiliteter m.m. Det kan også søkes om tilskudd til forprosjekter, arkitektkonkurranser og utprøvingsprosjekter som faller innenfor ordningens formål. Prosjektene det søkes tilskudd til kan være knyttet til faste, temporære og/eller mobile arenaer.

Arrangør­støtte scenekunst: 2. september 2023

Ny frist for å søke om arrangørtilskudd endres fra 2. mars 2023 til 2. september 2023!

Tilskuddsordning for scenekunstarrangører i Kulturrådet skal legge til rette for bred og mangfoldig arrangørvirksomhet og styrke formidling av scenekunst over hele landet. Tilskuddene skal gi mulighet til å programmere scenekunstproduksjoner av høy kvalitet innen alle sjangre og for et mangfoldig publikum.

Det kan søkes om midler til programmering av scenekunst. Utgifter til administrasjon av programmerings- og arrangørarbeidet dekkes også. Det kan søkes om tilskudd for inntil 4 år. Målgruppen for arrangørstøtteordningen for scenekunst er formidlingsarenaer som festivaler, kulturhus og andre arrangører som presenterer offentlige visninger av profesjonell scenekunst.

Illustrasjonsfoto: Unsplash CC.

Arkiv