Tøff høst venter kulturhusene

Publisert:

Gjennom vår medlemsundersøkelse fra 25. august vet vi nå at den viktige høstsesongen ser ut til å bli svært utfordrende.

Fra midten av mars til slutten av august har kulturhus gjennomført arrangement for glisne saler. Norske konsert – og kulturhus melder nå om et estimert tap på ca. 150 millioner kr fra midten av mars til 1. september.  

75 % av høstens billettinntekter går tapt

Våre kulturhusmedlemmer estimerer at de vil tape 75 prosent av billettinntektene for perioden september – desember 2020. Dette utgjør et estimert tap på om lag 122 millioner for alle konsert- og kulturhusene, dette er uten inntekter for kinodrift som er svært viktig for driften til flere av husene.

Antallet arrangementer som kanselleres ser heller ikke ut til å avta. Sannsynligheten for at tapet for høsten 2020 blir enda høyere enn 122 millioner kr er dessverre svært sannsynlig.

Ser man på tap av billettinntekter for perioden mars til august ligger dette på 58 millioner kr, mens estimert tap for billettinntekter i perioden 1.9 til 31.12 ligger på ca 110 millioner kr. Dette viser at perioden vi beveger oss inn i er selve høysesongen for konsert – og kulturhusene. Det er derfor helt avgjørende at stimuleringsordningen kommer i gang før 2020 er over.  

For 49 av konsert- og kulturhusene dekkes deler av disse tapene gjennom kompensasjonsordningen til Kulturdepartementet. Derimot er 81 av medlemmene ekskludert fra å søke fordi de er organisert som kommunale enheter. Bare i høst taper disse husene ca. 60 millioner kr – det bare i billettinntekter.

Nå setter vi vår lit til at den nye stimuleringsordningen inkluderer alle norske konsert- og kulturhus – uavhengig av driftsform.

Taper 65 % av utleieinntekter denne høsten

Inntekter fra utleie av lokaler er en vanlig inntjeningsmodell for våre kulturhusmedlemmer. Denne høsten estimerer konsert – og kulturhusene at de vil gå glipp av omtrent 64 millioner kr innenfor utleie. Samtidig vil de 81 kommunale kulturhusene gå glipp av nærmere 34 millioner kr, penger de pr. dags dato ikke får tilbake med dagens kompensasjonsordning.

Når det gjelder kompensasjon for utleie er det dessverre slik at idrett og frivillighet kompenseres for inntil 70% for samme type inntekt, mens profesjonelle i kultursektoren kun kompenseres for opptil 50%.

75 % av serveringsinntektene faller bort, men blir ikke kompensert for: servering regnes ikke som kultur

Fra 01. september og ut året rapporterer også våre medlemmer om å tape ca. 45 millioner kr på servering, kurs og konferanser. Dette er inntekter som kulturhusene ikke får kompensert for pr. dags dato gjennom statens ordninger – inntekter som er svært viktig med tanke på kulturhusenes krav til egeninntjening. Her får verken kommunale enheter eller kulturhus som er registrert i enhetsregisteret kompensert, da servering ikke regnes som kultur. Det utgjør likevel nær en femtedel av estimert inntjening

Estimat på inntekter og tap ut året tar hensyn til antallsbegrensning på 200 publikummere og avstandskrav i sal.

Arkiv