Vil strømstøtte for næringslivet hjelpe kulturhusene?

Publisert:

Det tas sikte på at strømstøtte for næringslivet vil åpne for søknader i løpet av november. Ordningen har nå vært ute på høring.

Med en ukes høringsfrist sendte Klima- og miljødepartementet ut høringsnotat for forskrift om strømstøtte for for næringslivet.

Regjeringen legger opp til at utbetaling under ordningen vil skje i 2022, dersom søknadsfrist settes til medio desember. Vi samarbeider her tett med Film & Kino, slik at vi kan bistå våre medlemmer, også alle kulturhus som ikke er kino.

Når lanseres ordningen med strømstøtte? 

Ordningen er ikke lansert enda, men forskriften for ordningen har vært på høring.

Kan alle kulturhus søke? 

Foretak med registreringsplikt etter foretaksregisterloven § 2-1, må være registrert i Foretaksregisteret. Stiftelser som ikke har registreringsplikt i Foretaksregisteret, må være registrert i Merverdiavgiftsregisteret eller Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret).

Slik vi leser dette kan flere av våre medlemmer søke om strømstøtte, men dette omfatter ikke de kommunale enhetene. Merk at støtten er utformet for å treffe den aller mest kraftkrevende næringen, og det er ikke gitt at kulturhusdrift faller inn under kravene som stilles.

Kan vi forberede en søknad allerede nå?

Et foretak kan bare søke om tilskudd dersom det har gjennomført energikartlegging. Energikartleggingen skal gi en oversikt over hvilke energibærere foretaket benytter, energimengden som benyttes og kostnader knyttet til energibruken fordelt på energibærere.

Foretakets energibruk skal fordeles på hovedposter som for eksempel bygningsoppvarming,  belysning og prosesser. Minimum tre aktuelle tiltak for å redusere energibruken skal identifiseres og settes opp i en prioritert rekkefølge.

Mer om forskriften

I samråd med Film & Kino, Norsk Teater- og Orkesterforening og Norske kulturarrangører valgte vi å ikke kommentere på selve innretningen av energitilskuddet.  

Film & Kino ga et viktig innspill til den forhåndsdefinerte listen for energitiltak, som også vil kunne gjelde medlemmer i Norske kulturhus.

Hvis Film & Kinos innspill tas til følge vil kinoene etter å ha gjennomført energikartlegging kunne søke om støtte til innkjøp av energibesparende projektorer hos Enova.

Illustrasjonsfoto ved https://unsplash.com/@federize

Arkiv