Bilde kulturminister Abid Raja

Kulturbudsjettet 2021

Publisert:

Abid Raja presenterte onsdag 7.10 sitt første kulturbudsjett. Alle konsert- og kulturhusene skal inkluderes i stimuleringsordningen på 2.25 milliarder i langsiktige koronatiltak. 

Det foreslåtte budsjettet er et tydelig signal på at kulturministeren tar konsekvensene av pandemien på alvor, og at sektoren skal få tilført midler når det er behov for det:

Året 2021 vil i hovedsak handle om å stimulere til ny aktivitet i kultursektoren (…) innenfor gjeldende smittevernregler, sier kultur- og likestillingsministeren.

Raja presiserer at han «(..) lover å gjøre mitt for å forlenge, justere og lage nye ordninger der det er prekære behov».

Norske kulturhus frykter at ytterligere tiltak vil bli nødvendig, men vi har nå fått en svært viktig forutsigbarhet ut første halvår 2021.

Alle konsert- og kulturhus er med i stimuleringsordningen

Kulturhus og kinoer skal kunne få søke på stimuleringsordningen, til tross for at de er organisert som kommunale enheter. Vi setter svært stor pris på at vi er hørt. Nå kan alle 130 konsert- og kulturhus være med å delta for å sette i gang hjulene lokalt, med alle de ringvirkningen det gir for underleverandører og lokalt næringsliv. Les mer om denne svært viktige seieren for kulturhusene her.

Utkast til forskrift om midlertidig tilskudd til kulturarrangører som følge av covid-19 – stimuleringsordning for kultursektoren er i dag 9. oktober sendt på høring til sektoren.  Vi ser frem til å endelig gå fra pausemodus til aktivitet. 

Nina Hodneland og Morten Walderhaug
God grunn til smil fra Morten Walderhaug, kulturhussjef for Bærum kulturhus og Nina Hodneland, daglig leder for Norske kulturhus. Foto: Thomas Lauvland Pettersen, Bærum Kulturhus.

Flagget til topps hos Bærum kulturhus, Dansearena nord, RAS og resten av det frie dansefeltet

11 millioner kroner er satt av til å styrke infrastrukturen i profesjonell dans. Flere profesjonelle dansemiljøer og dansekompanier rundt om i Norge har vokst fram blant annet som følge av flere år med prosjekttilskudd fra Norsk kulturfond. Regjeringen ønsker nå å legge til rette for større forutsigbarhet for disse.

Økningen skal blant annet bidra til at regionale kompetansesentre for dans kan videreutvikle sin virksomhet, herunder arbeidet med kompetansehevende tiltak rettet mot profesjonelle dansere, koreografer og produsenter m.m. og publikumsrettede tiltak.

Det er foreslått:

  • 1,8 mill. kroner til Bærum kulturhus, Dans Sørøst-Norge.
  • 1,7 mill. kroner til Dansearena nord (lokalisert sammen med Arktisk kultursenter)
  • 1 mill. kroner til RAS – Regional Arena for Samtidsdans (lokalisert sammen med Sandnes Kulturhus.)

Mangfoldsmidler til Kilden konserthus og førskolekonserter på Rommen Scene

Utenom akutt korona-støtte, er mangfold den røde tråden i budsjettforslaget. Regjeringen ønsker å styrke arbeidet med kulturelt mangfold, integrering og likestilling.

For konsert- og kulturhusene trekker vi frem følgende prosjekter:

  • 400 000,- til Kilden Teater- og Konserthus til bredere mangfold i teaterensemblet. 

I tillegg tar vi med det gledelige forslaget om at:

  • 400 000 kroner bevilges Det Norske Kammerorkester til førskolekonserter på Rommen Scene.

Barne- og ungdomskultur som del av kommunal planlegging

I budsjettet foreslås 4 millioner til et pilotprosjekt som skal stimulere kommunene til å integrere barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging. Nærmere informasjon om innretningen av tilskuddene vil bli lagt fram i barne- og ungdomskulturmeldingen.

Dette er et av budsjettforslagene vi er svært spente på å følge. Norske kulturhus har utviklet en modell, støttet av Kavlifondet, som nettopp knytter kommunale kulturhus, kulturskole og grunnskole sammen, for å tilby alle barn kulturopplevelser.  

Departementets pilotprosjekt, uansett innretning, er svært viktig og velkomment.    

Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere må sikres i 2021  

I forslaget fra Arbeids- og sosialdepartementet ser det ikke ut til at kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere er foreslått forlenget. Dette faller utenfor kulturdepartementets område, men det er kulturpolitisk svært viktig at også ordningen videreføres også i 2021, for å sikre denne viktige gruppen kulturarbeidere.   

Husk arenapolitikken!

Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg gis til kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur. Midlene kan benyttes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbyggene.

Tildelingen til desentralisert ordning for regionale kulturbygg og Kulturrom kommer fra spilloverskuddet til Norsk Tipping, men disse midlene tildeles ikke endelig før i mai 2021.

Her kommer Norske kulturhus med en tydelig forventing om en styrking av satsingen på kulturlokaler både gjennom og etter krisen.  

Har du innspill eller synspunkter på kulturbudsjettet som du vil dele med Norske kulturhus? Er det budsjettposter som er viktig for deg og ditt kulturhus vi ikke har fanget opp i denne saken? Kontakt nina@kulturhus.no

Forsidefoto: Thomas Lauvland Pettersen / Bærum Kulturhus.

Arkiv