Seier for kulturhusene

Publisert:

Kommunale kulturhus (registrert som kommunale enheter) skal kunne søke på den nye stimuleringsordningen!

Konsert- og kulturhusene er nå sett, hørt og inkludert av kulturminister Abid Q. Raja og politisk ledelse i kulturdepartementet. I dagens stortingsproposisjon ligger det en presisering av at kommunale kulturhus og kinoer skal kunne søke på kommende stimuleringsordning, selv om de er organisert som kommunale enheter. Dette er en kampsak som Norske kulturhus har kjempet den siste tiden.

Daglig leder i Norske kulturhus, Nina Hodneland, uttrykker at dette er en viktig seier for kulturhus over hele landet.

– Nå kan alle kulturhusene uavhengig av organisasjonsform være med å delta for å sette i gang hjulene lokalt, med alle de positive ringvirkninger det skaper for underleverandører og lokalt næringsliv.

Fra 1. oktober 2020 foreslår regjeringen å etablere en ny ordning som skal stimulere til aktivitet i hele næringskjeden for kultur. Målet med den nye ordningen er å skape aktivitet med sikte på å oppfylle kulturpolitiske mål og stimulere til at de ordinære mekanismene og transaksjonene mellom aktører i næringskjeden kommer i gang igjen.  

Målet er at hele næringskjeden tas i bruk. Ordningen skal bidra til at det fremdeles er høy aktivitet i norsk kulturliv, også etter at krisen er over.

-At alle de 130 medlemmene i Norske kulturhus nå kan søke stimuleringsordningen er først og fremst en seier for publikum! Med dette vil alle norske konsert- og kulturhus få muligheten til å gi et kulturtilbud til publikum, også under pandemien sier Ole Tobias Lindeberg, styreleder i Norske kulturhus.

Forhåpentligvis blir det enklere også for kommunale kulturhus å tilby et tilbud til publikum i koronatider med den nye stimuleringsordningen. Foto: Samsen Kulturhus

Regjeringen foreslår følgende overordnede rammer for ordningen:

 -Ordningen skal bidra til å nå kulturpolitiske mål. Ved tildeling av støtte skal det legges vekt på arrangementets geografiske nedslagsfelt, mangfold i uttrykk og publikum, tilgjengelighet og relevans.

-Det kan gis tilskudd til gjennomføring av offentlige kulturarrangementer der ordinært billettsalg og andre inntekter fra arrangementet som følge av publikumsbegrensninger ikke vil gi et tilstrekkelig inntektsgrunnlag for gjennomføring av arrangementet.

-Det legges til grunn samme avgrensning av begrepet «kulturarrangement» som i gjeldende kompensasjonsordning for arrangører i kultursektoren. Det forutsettes at søker/ arrangør honorerer involverte underleverandører og rettighetshavere i samsvar med ordinære inngåtte avtaler.

-Arrangementene skal være tilpasset den til enhver tid aktuelle situasjon når det gjelder publikumsantall, avstandskrav og muligheter for gjennomføring.

-Aktører som er registrert i Frivillighetsregisteret, aktører som har mottatt midler fra en av Kulturdepartementets andre kompensasjonsordninger til det aktuelle arrangementet, og aktører som mottar mer enn 60 pst. av sine inntekter fra det offentlige, vil ikke kunne motta tilskudd fra ordningen. Kommunale kulturhus og kinoer skal kunne søke selv om de er organisert som en del av kommunen.

-Ordningen skal raskt kunne nedskaleres og avvikles, dersom smittesituasjonen endrer seg og gjeldende smittevernrestriksjoner oppheves.

Forsidebilde: Samsen Kulturhus, Kristiansand. Bildet er selvfølgelig ikke tatt under koronaperioden : )

Arkiv