Askim Kulturhus

Seteregel skal vurderes på nytt

Publisert:

På mandag kom nyheten om at helsedirektorat skal gjøre ny vurdering av den omstridte seteregelen. Vi gir deg her en samlet bransjes forslag til ny tolkning.

Foto: Askim Kulturhus

Torsdag 5.november innførte regjeringen nye nasjonale innstramminger som trådde i kraft 9. november, deriblant en omstridt seteregel som går ut på at man nå må ha fastmonterte stoler i lokalet for å kunne opprettholde maksimalt antall på 200 personer i sal. Som bransjeorganisasjoner med medlemmer som er sterkt påvirket av dagens definisjon har vi hele tiden opprettholdt vårt standpunkt om at regelen må vurderes på nytt.

Illustrasjonsbilde fra unsplash.com

Mandag 18. januar 2021 ble det altså klart at kravet til fastmonterte seter skal revurderes på nytt av Helsedirektoratet. Fra regjeringens pressekonferanse mandag står det følgende:

«Helsedirektoratet vil få i oppdrag å vurdere om kravet til fastmonterte seter for å ha inntil 200 eller 600 deltakere på arrangement, bør erstattes med andre krav, for eksempel krav til tilviste faste sitteplasser» (NY).

En samlet bransje sitt forslag til ny vurdering av kravet om fastmonterte seter

Brev datert 19.januar 2021 sendt til Helse – og Omsorgsdepartementet med kopi til FHI, Helsedirektoratet og Kulturdepartementet.

Vi viser til tidligere dialog om definisjonen av fastmonterte seter, og senest vårt møte 17.11.2020.

Både i møtet og vårt oppsummerende brev (sendt samme dag) la vi vekt på at Helsedirektoratets definisjon av fastmonterte seter synes å være basert på sviktende kunnskap om hva som kjennetegner profesjonelle arrangører. Siden da har kritikken av definisjonen fortsatt å komme, fra stadig nye hold. Sist fra kulturbyråden i Bergen, som ber om en endret definisjon og større lokalt handlingsrom.

Som bransjeorganisasjoner med medlemmer som er sterkt påvirket av dagens definisjon har vi hele tiden opprettholdt vårt standpunkt om at regelen må vurderes på nytt. Vi har særlig vært opptatt av at dagens definisjon ikke kan bli stående når smittesituasjonen forhåpentligvis gradvis forbedres. Vi opplevde det som positivt at helse- og omsorgsministeren i møtet i november presiserte at regelverket ikke er skrevet i sten, og at vi som bransjeaktører i større grad ville inviteres til dialog i tiden fremover. Derfor var det også gledelig å lese av regjeringens oppdaterte koronainformasjon 18.01.2021 at «Helsedirektoratet vil få i oppdrag å vurdere om kravet til fastmonterte seter for å ha inntil 200 eller 600 deltakere på arrangement, bør erstattes med andre krav, for eksempel krav til tilviste faste sitteplasser».

Bransjens organisasjoner hilser dette siste signalet velkommen og forutsetter at vi umiddelbart inviteres inn i en konstruktiv dialog i forbindelse med den nye vurderingen. Vi mener fortsatt at helsefaglig og kultur- og arrangørfaglig ekspertise må arbeide sammen hvis vi skal oppnå å ha restriksjoner med bred legitimitet, som sørger for det vi alle er opptatt av; trygge seter.

Forslag til ny tolkning

En hovedutfordring ved dagens definisjon har vært manglende differensiering mellom ulike typer offentlige arrangementer og ulike arrangører. Profesjonelle aktører trenger å bli vurdert særskilt, og ikke automatisk puttes i samlebegrepet «offentlige arrangementer». I tillegg bør det være rom for at salsstørrelser og publikumsfasiliteter kan vurderes av lokal smittevernmyndighet. I påvente av en videre dialog minner vi om vårt standpunkt om at begrepet «fastmonterte seter» ideelt sett burde endres til «fast seteplassering». Så lenge man bruker begrepet «fastmonterte seter» i forskriften bør alternativt følgende tolkning legges til grunn:

• Med fastmonterte seter menes sitteplasser i et statisk oppsett, hvor en profesjonell arrangør tar ansvar for at stoler ikke flyttes og smittevernfaglig avstand opprettholdes.

Det kan med fordel også forskriftsfestes at lokale helsemyndigheter gis myndighet til å godkjenne arrangørenes oppsett.

Størst mulig forutsigbarhet og langsiktighet i tiltakene er viktig for aktørene vi representerer. Alt tyder på at vi fortsatt skal stå i denne krisen en tid, og da er det avgjørende at vi har restriksjoner som gir mening for aktørene som rammes av dem og at vi begrenser tiltaksbyrden så langt det er mulig. Det sikrer legitimitet og reduserer støyen rundt tiltakene, som vi alle er enige i at er nødvendige.

Med hilsen,

Creo, ved forbundsleder Hans Ole Rian – https://creokultur.no

Norsk teater- og orkesterforening, ved direktør Morten Gjelten – www.nto.no

Norske Konsertarrangører, ved daglig leder Tone Østerdal – www.konsertarrangor.no

Norske kulturhus, ved daglig leder Nina Hodneland – www.kulturhus.no

Spekter, ved spesialrådgiver Åslaug Magnusson – https://spekter.no

Virke, ved leder for Virke kultur og opplevelser, Rhiannon Edwards,
og bransjedirektør for Virke gravferd, Gunnar Hammersmark – www.virke.no

Arkiv