Statsbudsjettet 2024: våre betraktninger

Publisert:

Regionale kulturfond, hvor ble du av?

Fredag 6. oktober presenterte Lubna Jaffery (AP) sitt første forslag til kultur-og likestillingsbudsjett s†om minister. Viktige hovedmomenter var innføring av full momskompensasjon for frivillighet og idrett samt en styrkelse av økonomien til norske kunstnere.

Oppsummert hva vi mener: Regionale kulturfond er ikke nevnt med et ord. Norske kulturhus mener det bør settes av minimum 55 millioner kr til opprettelse av regionale kulturfond i 2024. Et annet fravær ved budsjettet er konkret handling, engasjement og budsjettposter når det kommer til grønn omstilling i vår bransje. Et siste viktig moment er fravær av satsning på kulturlokaler.

Fredag 20. oktober 2023 skal vi på høring til familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Send inn dine innspill til oss ved å klikke her

Våre innspill til forslag til budsjett

Kommentarer til Kapittel 1.1: Hovedprioriteringer i budsjettforslaget for 2024, Lokalt og regionalt kulturløft

I fjorårets budsjett står det: Regjeringen har (…) iverksatt utredning av regionale kulturfond som skal stimulere til økt kunst- og kulturaktivitet lokalt. Målet er å styrke samspillet mellom profesjonelt og frivillig kulturliv, i tillegg til å forsterke lokal og regional kulturfrivillighet.

Tiltaket er applaudert av både kulturorganisasjonene og fylkeskommunene, som har gitt innspill til innretning og ambisjonsnivå.

Norske kulturhus var i fjor svært glade for at utredningen av de regionale kulturfondene var i gang, og så den gang frem til å komme med mer detaljerte innspill til innretning og formål. Men allerede da var vi utålmodige! I år er vi mest av alt i villrede: I forslag til statsbudsjett 2024 finner vi ikke dette tiltaket nevnt noe sted. 

Norske kulturhus mener: Det bør settes av minimum 55 millioner til regionale kulturfond i 2024. Deretter bør det foreligge en økonomisk opptrappingsplan over fire år, som legger til grunn en budsjettøkning på minst 30 millioner årlig. Målet er å oppnå et regionalt kulturfond på 175 millioner i 2028. Midlene må komme i tillegg til eksisterende tilskuddsordninger og innrettes med tildelingsutvalg fra feltet for å sikre treffsikker fordeling.

Kommentarer til kapittel 11: Omtale av klima- og miljøsaker

I budsjettforslaget står det: Kulturfeltet har selv tatt ansvar for å utarbeide et grønt veikart, med strakstiltak for både selskaper og organisasjoner, enkeltaktører og kunstnere, og myndighetene. Grønt veikart for kunst og kultursektoren ble lansert våren 2021. I september 2022 ble det inngått en intensjonsavtale mellom Kultur- og likestillingsministeren og kultursektoren om klimakutt. Denne intensjonsavtalen skal også være grunnlaget for en senere klimapartnerskapsavtale mellom regjeringen og kultursektoren.

Norske kulturhus mener: Som initiativtagere til Grønt veikart, sammen med VIRKE, Norske kulturarrangører og Norsk Teater- og Orkesterforening etterlyser vi mer enn «omtale». Beskrivelsen er helt riktig, sektoren er klar, men vi etterlyser handling, engasjement og budsjettposter som følger. Sammen med VIRKE, Norske kulturarrangører og Norsk Teater- og Orkesterforening har vi tidligere søkt om et tilskudd på 200 000 kr til å opprette en oppdatert ressursside på grøntveikart.no, med oversikt over verktøy og hvor aktører kan henvende seg for søkbare midler. Det bør kunne finnes rom for dette tiltaket i neste års budsjett. 

Norske kulturhus støtter også Norske konsertarrangører i deres anmodning om å sette av 20 millioner til en søkbar pott for grønn omstilling i kultursektoren

Kommentarer til Kap. 323 Musikk og scenekunst, post 70 Musikk- og scenekunstinstitusjoner

Riksteatret:

Departementet vil høsten 2023 sette i gang arbeidet med en evaluering av Riksteatret. Evalueringen vil se på Riksteatrets rolle og funksjon, og hvordan virksomheten svarer på behov og utfordringer som finnes på scenekunstområdet.

Norske kulturhus mener: Evalueringen var varslet også i fjor, og vi kommer med en tydelig oppfordring til å involvere Norske kulturhus og våre medlemmer når Riksteatret nå skal evalueres, samt å benytte den infrastrukturen som kulturhusene utgjør, og styrke Riksteatret som målbart når ut til publikum over hele landet. 

Om lag 70 av landets 130 konsert- og kulturhus er arrangører/scener for Riksteatret. Blant kulturhusene som ikke er omfattet av Riksteatrets tilbud er det et stort ønske om å bli en del av ordningen. Vi trenger en styrkning av det gode innholdet på landets kulturhus, ikke en svekkelse. 

Kommentarer til kapittel 5.2: Fordelingen av spilleoverskudd til kulturformål.

Kommentarer og forventninger til fordelingen av spilleoverskuddet 2024. 

Tildelingen til desentralisert ordning for regionale kulturbygg og Kulturrom kommer fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping, men disse midlene tildeles ikke endelig før i mai 2024. 

Norske kulturhus mener: Ikke glem arenapolitikken! Vi har en tydelig forventing om at årets styrkning styrking av Kulturrom og desentralisert ordning for regionale kulturbygg styrkes også i 2024. 

Foto: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) holder finanstalen i stortingssalen. Foto: Benjamin A. Ward/Stortinget

Arkiv