illustrasjon tonosak

(Utdatert) TONOs virksomhet er merverdiavgiftspliktig

Publisert:

Skattedirektoratet har avgjort at TONOs virksomhet er merverdiavgiftspliktig. Det betyr at fra 5. januar vil TONO fakturere kunder med merverdiavgift.

Publisert 24. november 2021.

Kulturhusene og andre arrangører kommer i kategoriene «kunder», og vi har her valgt å løfte frem de spørsmålene og svarene som er relevante for kulturhusene.

Vi gjør oppmerksom på at teksten lenger ned i kursiv og rødt er kommentarer fra Norske kulturhus og er ikke del av TONOs originale tekst. TONO har laget en spørsmål og svar sak. Disse kan du finne ved å klikke deg videre fra den rosa knappen under.

FRA TONO: OFTE STILTE SPØRSMÅL OG SVAR OM ENDRINGEN

Hva betyr nyheten for TONOs kunder?

Skattedirektoratet har avgjort at oppkrevd rettighetsvederlag gjennom TONO er omsetning etter merverdiavgiftsloven. For å ivareta avgiftsreglene innebærer det at TONO vil starte å fakturere alle norske kunder (unntatt på Svalbard og Jan Mayen) med merverdiavgift etter en sats på 25%. TONO ble registrert i merverdiavgiftsregisteret 16. november, og oppkreving av merverdiavgift fra kundene starter fra 05. januar 2022.

Vil TONO fakturere alle kunder med merverdiavgift?

Bare de norske kundene. Ikke kunder i utlandet, og heller ikke Jan Mayen og Svalbard, som ikke er del av det norske merverdiavgiftsområdet.

Slår dette ulikt ut for ulike kundegrupper i TONO?

Merverdiavgiften er fradragsberettiget for merverdiavgiftspliktige kunder av TONO. For disse kundene innen kringkasting, servering, overnatting og så videre får ikke nyheten betydelige konsekvenser.

For virksomheter som ikke er merverdiavgiftspliktige, for eksempel en del konsertarrangører, innebærer merverdiavgift på TONO-vederlaget at det blir en større faktura å betale til komponisten og tekstforfatteren for fremføringer.

Hva er bakgrunnen for endringen?

Skattedirektoratet har angitt at vederlag som TONO og de øvrige rettighetsorganisasjonene (IFPI, Gramo og Norwaco) oppkrever er å anse som omsetning etter merverdiavgiftsloven. TONO og de andre organisasjonene har i den forbindelse blitt pålagt av skattemyndighetene å endre dagens praksis og oppkreve merverdiavgift på de deler av vederlagene som er avgiftspliktige.

TONO oppkrever vederlag for 2-3 millioner rettighetshavere og baserer oppkrevingen på kollektive avtaler, og har ikke mulighet til å skille vederlag basert på rettighetshavernes egen avgiftsstatus ved oppkreving fra kunder. For å oppfylle regelverket, har TONO som følge av dette blitt avgiftsregistrert og vil starte oppkreving av merverdiavgift på alt vederlag fra 5. januar 2022. 

Norske kulturhus har fått svært mange spørsmål fra medlemmene om endringene vil gjelde fra 2022, eller om dette også vil tilkomme merverdiavgift på TONO-avgiften for høsten 2021 (som dere leverer i januar 2022.)

TONO har informert om at det er faktureringstidspunktet som avgjør om det legges til mva, ikke tidspunktet for gjennomføringen av arrangementet. Dette vil slå svært uheldig ut for avtalen Norske kulturhus har med TONO.

Vi har fått bekreftet fra TONO at rapporter fra kulturhus som er TONO i hende senest 5. januar vil bli fakturert uten mva.

Finnes det noen kompensasjonsordninger på området?

Det finnes kompensasjonsordninger, for eksempel for frivillige organisasjoner, se nærmere om vilkårene for denne på lotteri- og stiftelsestilsynets nettsted.

Norske kulturhus presisere at dette ikke er kompensasjonsordninger som vil være aktuelle for kulturhusene som arrangører. For mindre, frivillige organisasjoner som leier seg inn på kulturhusene og selv er ansvarlig for TONO-vederlaget vil det være viktig at dere kan veilede om kompensasjonsordninger.  

Når ble TONO informert om at det skal legges merverdiavgift på TONO-vederlaget?

Det har vært dialog om dette over en tid, men Skattedirektoratet tydeliggjorde det i brev til IFPI, Gramo, Norwaco og TONO i slutten av august 2021 at organisasjonene måtte endre dagens praksis. TONO har deretter gjort avklaringer og forberedelser, og ble den 16. november forhåndsregistrert i merverdiavgiftsregisteret. TONO informerte deretter om endringen til organisasjonens medlemmer og kunder så fort som mulig etter dette i e-postutsendelse 18. november.

Må TONOs kunder foreta seg noe aktivt i denne forbindelse?

Nei, kundene trenger ikke å gjøre noe.

Norske kulturhus presiserer: Avtalen mellom TONO og Norske kulturhus påvirkes ikke av disse endringene. Medlemmer i Norske kulturhus rapporterer som ordinært for 2. halvår 2021, men OBS: Frist 5. januar, 2022.

Er TONO den eneste forvaltningsorganisasjonen som nå omfattes av endringen?

TONO, Norwaco og Gramo er omfattet av det samme pålegget fra Skattedirektoratet.

Mener TONO at en merverdiavgiftsprosent på 25 prosent er riktig?

Når det gjelder kulturpolitiske saker er det naturlig for oss å henvise til foreningene NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne. Samtidig ser vi at det ville ha vært en stor fordel for de av våre kunder som ikke er merverdiavgiftspliktig om prosenten var for eksempel 12 eller 6 prosent – såkalt «kulturmoms».

Arkiv