Frist. 6. november

Vektlegging av klima og miljøhensyn i offentlige anskaffelser – gi dine innspill til ny veileder

Publisert:

Kulturhusene inviteres nå til å komme med innspill på veilederens innhold og brukervennlighet.

Bakgrunn: DFØ har utarbeidet førsteutkast til veileder om de nye reglene om 30 % vektlegging av klima og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. Selve utkastet til innspillsrunden er tilgjengelig for nedlasting her.

Vi ønsker i all hovedsak kun ideer og tanker fra dere. Dere behøver ikke å sende inn et ferdig notat til oss. Ønsker du å bidra? Send en e-post med dine innspill i lenken under.

Send inn dine innspill her innen 6. november

Ofte stilte spørsmål og svar

Hva er de nye reglene?

Fra og med 1. januar 2024 vil en ny endringsforskrift skjerpe kravene for å vektlegge klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. Formålet med de skjerpede kravene er å redusere anskaffelsens samlede klimaavtrykk eller miljøbelastning.

Endringene innebærer at klima- og miljøhensyn som hovedregel skal vektes med minimum tretti prosent. Forskriftendringene åpner for at det unntaksvis kan stilles klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen dersom det er klart at dette gir en bedre klima- og miljøeffekt enn bruk av tildelingskriteriet og dette begrunnes i anskaffelsesdokumentene. Disse kravene gjelder ikke dersom anskaffelsen etter sin art har et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig, noe som også må begrunnes i anskaffelsesdokumentene.   

Fra når gjelder reglene?

Endringene trer i kraft 1. januar 2024. Dette vil si at anskaffelser som kunngjøres på Doffin fra og med denne datoen, omfattes av de nye reglene. Tilsvarende gjelder for anskaffelser hvor det foretas en frivillig kunngjøring, eller hvor det sendes invitasjon eller direkte henvendelse til leverandører fra og med 1. januar 2024.

For hvilke anskaffelser gjelder endringene?

Forskriften gjør endringer i nåværende bestemmelser om minimering av miljøbelastning i anskaffelsesforskriften, forsyningsforskriften og konsesjonskontraktforskriften. Dermed vil anskaffelser som reguleres av alle disse tre forskriftene, påvirkes.

De nye reglene medfører endringer for alle anskaffelser med en anslått verdi som er lik eller overstiger 100 000 kroner ekskl. mva.1 For anskaffelsesforskriften og forsyningsforskriften gjelder dette anskaffelser av vare-, tjeneste- eller bygge- og anleggskontrakter, eller gjennomføring av plan- og designkonkurranser, og for konsesjonskontraktforskriften gjelder det konsesjonskontrakter om tjenester eller bygge- og anleggsarbeider.2

Den nye miljøbestemmelsen inneholder forskjellige regler som kommer til anvendelse på de forskjellige delene av regelverket.

Kan vekting av klima- og miljøhensyn og bruken av klima- og miljøkrav kombineres?

Oppdragsgiver står fritt til å kombinere bruken av tildelingskriterier og krav i kravspesifikasjonen så lenge de øvrige forpliktelsene er oppfylt. Det vil være mulig for oppdragsgiver å stille klima- og miljøkrav i tillegg til å vekte klima- og miljøhensyn med 30 % i tildelingskriteriene. De nye reglene åpner derimot i utgangspunktet ikke opp for at klima- og miljøkrav kan kombineres med vekting av klima- og miljøhensyn i tildelingskriterier med lavere vekting enn 30 %. Det er bare mulig der unntakskravet om at bruk av klima- og miljøkrav vil gi en bedre klima- og miljøeffekt er oppfylt. For eksempel kan oppdragsgiver vekte miljø 10 %, dersom det samtidig stilles klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen som gir en bedre klima- og miljøeffekt enn tildelingskriterier.  


1 Anskaffelsesloven § 2

2 Anskaffelsesforskriften § 1-1, forsyningsforskriften § 1-1 og konsesjonskontraktforskriften § 1-1

Arkiv