Stimuleringsordning for kultursektoren

Innspill og informasjon for ny stim.ordning

Publisert:

Publisert 25.01.2021. Forsidebilde: Samsen Kulturhus

Regjeringens forskrift for stimuleringsordning ble sendt på høring til kultursektoren sist uke. Her er våre innspill til den nye ordningen.

Hensikten med stimuleringsordningen for 2021 er å øke aktivitetsnivået, bidra til et tilgjengelig kulturtilbud i hele landet og hjelpe kulturaktører gjennom den pågående koronapandemien. Ordningen vil i første omgang gjelde fra 1.01.2021 til 30.06.2021. Vi har et stort ønske om at intensjonen om å stimulere sektoren kan få sin tiltenkte virkning, også i første halvår 2021. For å oppnå dette mener Norske kulturhus enkelte justeringer bør gjøres i forskriften og har kommet med tre konkrete innspill til forskriften (se lenger ned).

Regjeringen har satt av totalt 1 065 millioner kroner til stimuleringsordningen for kultursetoren i perioden første halvår av 2021. Noe av midlene vil gis som stimulering gjennom etablerte ordninger, og deler av bevilgningen vil gå til kompensasjon.

Det nye utkastet til forskriften fra Kulturdepartementet innehar noen endringer, presiseringer og justeringer sammenlignet med forskriften for stimuleringsordningen i 2020. 

Når kan man søke på ordningen?

Søknadsportalen har enda ikke åpnet hos Kulturrådet. Nå venter vi på den endelige forskriften, godkjent av ESA. Vi kommer med konkret informasjon så snart det vil være mulig å søke på ordningen.

Når kommer informasjon om kompensasjonsordningen?

I utgangspunktet var det ikke planlagt for en kompensasjonsordning i 2021, kun en stimuleringsordning. En samlet sektor har meldt til departementet at det fortsatt er behov for kompensasjon. Kulturdepartementet jobber med en ny kompensasjonsordning, og vil komme tilbake med mer informasjon om denne. Det er en stor utfordring at ikke begge ordninger er ute på høring samtidig, og at vi kan se sammenhengen mellom dem.

Våre innspill til forskriften

Vi har tre innspill som vi har gitt tilbakemelding på:

  1. Forutsigbarheten i ordningen må ikke svekkes
  2. Behov for tydelig og standardisert veiledning i forbindelse med søknadsprosessen
  3. Ang. brudd på vilkår

Innspill 1: Forutsigbarheten i ordningen må ikke svekkes

§ 8. Søknadsbehandlingen (…) «og om planene for arrangementet fremstår som urealistiske sett i lys av blant annet smittevernsituasjonen.»

Tatt ut av kontekst kan denne setningen oppleves som at den uthuler hele resten av forskriften. I dagens situasjon kan det argumenteres med at nært sagt alle arrangement fremstår som urealistiske, da smitten bølger raskt frem og tilbake. Vi trenger forutsigbarhet – ikke mer usikkerhet om hva Kulturrådet vurderer som urealistisk.

Arrangørene forholder seg i dag til påbud, samt anbefalinger. Som medlemsorganisasjon bruker vi svært mye tid på å klargjøre for medlemmene hva som er et påbud/pålegg og hva som er en anbefaling.

Vi ser det som utfordrende at det nå i forskriften introduseres terminologi som «råd». Vi ønsker at ordlyden i forskriften tydelig samsvarer med de begrepene som allerede har blitt brukt. På denne måten kan forutsigbarheten i stimuleringsordningen opprettholdes.

Innspill 2: Behov for tydeligere og standardisert veiledning i forbindelse med søknadsprosessen

Tydelig og standardisert veiledning er svært viktig. Svært mange kulturhus opplever at det er komplisert å søke stimuleringsordningen. Flere av våre medlemmer er redde for å gjøre feil og for konsekvensene det eventuelt kan medføre.

Ett eksempel her er de kommunale foretakene som ble innvilget kompensasjon gjennom arrangørstøtteordningen, for senere å få tilbakebetalingskrav i millionklassen. Vi presiserer ikke dette som del av innholdet i forskriften, men at dette er en tydelig føring fra KUD til Kulturrådet, om at krav til søknaden følges av tydelig og standardisert veiledning.

Innspill 3: Ang. brudd på vilkår

§ 8. Søknadsbehandlingen «Det skal også legges vekt på om søkeren har brutt vilkårene for en tidligere tildeling etter forskriften (…)»

Norske kulturhus forutsetter at det her ikke siktes til saksbehandlingsfeilen hos Norsk Kulturråd ifm. kompensasjonsordningen for arrangører og de påfølgende krav om tilbakebetaling fra en rekke KF. Norske kulturhus støtter at søkere som med overlegg har brutt vilkår for en tidligere tildeling ikke kan prioriteres i kommende stimulerings- og kompensasjonsordninger.

Vi ønsker her en tydelig avklaring fra departementet på at dette ikke gjelder tilbakebetalingskravet for kulturhus registrert som KF, som mottok støtte fra kompensasjonsordningen for arrangører i 2020.

Arkiv