Illustrasjon teater

Stim.ordning: les våre innspill

Publisert:

Regjeringens forskrift for stimuleringsordningen ble sendt på høring til kultursektoren 9.oktober. Her er våre innspill til den nye ordningen.

Hensikten med den nye stimuleringsordningen er å øke aktivitetsnivået og å bidra til et tilgjengelig kulturtilbud i hele landet. Ordningen vil gjelde fra 1. oktober og dermed få tilbakevirkende kraft. Det betyr at arrangører vil kunne søke støtte for arrangementer som allerede er avholdt etter 1. oktober 2020.

Våre innspill til forskriften

Vi ønsker en stimuleringsordning velkommen. Rammen for stimuleringsordningen er god, og vi har et stort ønske om at intensjonen om å stimulere sektoren kan få sin tiltenkte virkning.


For å oppnå dette mener Norske kulturhus enkelte justeringer bør gjøres i forskriften, og vi har tre punkter som vi har gitt tilbakemelding på:

1) § 3 Hvem som kan få tilskudd

Fra forskrift: «Tilskudd kan gis til arrangør som har hovedansvar for å gjennomføre et arrangement som i hovedsak formidler et kulturelt eller kunstnerisk innhold, er registrert i Enhetsregisteret og mottok under 60 prosent av sine inntekter fra offentlig tilskudd i 2019. Kulturhus og kinoer regnes som arrangør selv om de er organisert som en del av en kommune.»

Norske kulturhus mener:

Organisasjonsformen som tidligere har vært ekskludert (fra kompensasjons-ordningene) er kino og kulturhus organisert som kommunale enheter. AS (der kommunen er inne på eiersiden), KF, IKS etc. har vært inkludert i ordningene, da kulturhusene med denne organisasjonsformen er registrert i enhetsregisteret. Både KF, Film & Kino og Norske kulturhus opplever at formuleringen «organisert som del av en kommune» kan skape rom for misforståelser, og foreslår å presisere dette i forskrift, eventuelt hjelpetekst ol.

2) § 8 Søknadsbehandlingen

Fra forskrift: «I vurderingen skal det legges vekt på formålet med tilskuddsordningen, med særlig vekt på god geografisk spredning, mangfold av kulturuttrykk, og at kulturtilbudet oppleves som tilgjengelig og relevant for publikum».

Norske kulturhus mener:

Det er ønskelig med en ordning der man opplever en større grad av forutsigbarhet for å få innvilget støtte, slik som med kompensasjonsordningene.

I motsetning til ordninger som «Arrangørstøtten for Musikk» eller «Arrangørstøtten for scenekunst» ol., der en kunstfaglig/skjønnsmessig vurdering tillegges stor vekt, mener Norske kulturhus at denne ordningen i større grad bør innrettes slik at dersom man oppfyller vilkårene i § 3, § 4 og § 7 vil det være en større grad av forutsigbarhet knyttet til innvilgning av søknad, enn om man i tillegg skal vurdere på bakgrunn av «geografisk spredning», «mangfold av kulturuttrykk», og «tilgjengelig og relevant»

3) Generelt: Forutsigbarhet og konsekvenser for 4. kvartal og 2021

Tilbakemeldingene fra medlemmene i Norske kulturhus viser at svært få arrangører har muligheten til å ta den økonomiske risikoen det er å iverksette arrangementer før de har fått innvilget søknad om stimuleringsmidler.

Norske kulturhus er derfor usikre på i hvilken grad stimuleringsordningen vil kunne gi ønsket resultat for perioden oktober – desember. Tilbakemeldingene fra medlemmene er i stor grad at 4. kvartal «ikke kan reddes» av stimuleringsordningen. Vi støtter NTO og deres innspill om at en nedtrapping av kompensasjonsordningen før en forutsigbar stimuleringsordning er på plass, er en utfordring for 4. kvartal.

For 2021 er det ønskelig med flere søknadsfrister, eventuelt om det vurderes løpende søknadsbehandling, slik blant annet Norges Forskningsråd praktiserer for flere av sine programmer.

Foto: Sekkefabrikken Kulturhus

Arkiv